Giỏ hàng
Chương trình Cố vấn (Mentorship)

FAQ PP 2Ngày: 06-08-2020 bởi: Lê Ngọc Hùng

Chương trình Cố vấn (Mentorship)

Mỗi startup (người đại diện) sẽ được kết nối với một Cố vấn (Mentor) phù hợp để đồng hành trong suốt chương trình với các buổi gặp hàng tháng. Các anh chị Mentor là những người đã xây dựng thành công các doanh nghiệp tạo tác động xã hội, do đó sẽ có những chia sẻ thực tế dưới góc nhìn của một người lãnh đạo, người sáng lập, và người mong muốn đem lại những giá trị tốt đẹp về xã hội và môi trường.