Giỏ hàng
Bài tập nhóm

Agenda 2Ngày: 08-05-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Bài tập nhóm

– Thực hành:
• Bước 4: Rapid prototype - Tạo mẫu nhanh theo nhóm.
• Bước 5: Test - Kiểm tra sự phù hợp của mẫu thử trên tập khách hàng.


Phân loại