Giỏ hàng
Phiên bản ONLINE (Toạ đàm trực tuyến) lần đầu tiên

WHY SHOULD YOU JOIN?Ngày: 31-05-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Phiên bản ONLINE (Toạ đàm trực tuyến) lần đầu tiên

Lần đầu tiên với Diễn đàn Doanh nghiệp taọ Tác động xã hội diễn ra trên nền tảng online, với hơn 01 toạ đàm, 10 phòng hội thảo và rất nhiều chủ đề khác nhau, cũng các trò chơi tương tác thú vị.