Giỏ hàng
Bài tập nhóm

Agenda1Ngày: 14-10-2019 bởi: Lê Ngọc Hùng

Bài tập nhóm

– Thực hành:
• Bước 1: Empathize - Tiến hành thực địa
• Bước 2: Define problem - Xác định vấn đề
– Giải mã case-study về các Doanh nghiệp tạo tác động xã hội.
- Tìm hiểu về mô hình Social Lean Canvas (mô hình Kinh doanh tinh gọn tạo tác động xã hội) và các Revenue Model (mô hình doanh thu).

Phân loại