Giỏ hàng
Hoạt động trên lớp

Agenda1Ngày: 08-05-2020 bởi: Lê Ngọc Hùng

Hoạt động trên lớp

– Giới thiệu về Impact Enterprise (Doanh nghiệp tạo tác động xã hội).
– Chuyên đề: Inclusive Business (Kinh doanh bao trùm).
– Giới thiệu về mô hình Design Thinking (Tư duy kiến tạo).
– Tìm hiểu các bước đầu trong mô hình Design Thinking:
• Bước 1: Empathize (Đồng cảm)
• Bước 2: Define problem (Xác định vấn đề)

Phân loại


Bài viết gần đây